חיפוש

האצת תכנון ופיתוח של פרויקטים להתחדשות עירונית

בישיבת הממשלה שהתקיימה ביום 18.3.12 אושרו עיקרי המלצות וועדת טרכטנברג המתייחסות לפרק הדיור.להלן ההחלטות שהתקבלו בממשלה ברוח המלצות הוועדה:

1. החלטת ממשלה מספר 4428 בדבר האצת תכנון ופיתוח של פרויקטים להתחדשות עירונית – החלטת הממשלה קובעת, כי יש להנחות את שר הפנים להורות לממונה על מחוז המרכז להקים, בתוך 30 יום,לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, ועדת משנה לוועדה המחוזית במחוז מרכז. וועדה זו למעשה תדון בתכניות מתאריות לפינוי ובינוי, ויהיו נתונות לה כל הסמכויות של הוועדה המחוזית הדרושות לה, לשם אישור התכניות כאמור.
עוד קובעת ההחלטה, כי יש להורות לשר הבינוי והשיכון לקבוע תכנית להסרת חסמי פיתוח עירוניים בפרויקטים לפינוי ובינוי בהתאם לכללים הבאים:א. הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי שמונתה תפנה לרשויות מקומיות אשר בשטחן פרויקטים לפינוי ובינוי שקידומם מתעכב, לאור עלויות עבודות הפיתוח, ותציע לרשויות אלה לפנות ולבקש מענק מדינה אשר יסייע במימון עלויות הפיתוח העודפות.

תנאי הסף להגשת הצעות במסגרת פניות הוועדה יהיו כדלקמן: 1) התכנית המפורטת החלה על הפרויקט פורסמה למתן תוקף לפני יום 31.12.2011.

2) בפרויקט יהיו למעלה מ- 120 יחידות דיור מתוכננות.

3) ההכנסות הצפויות של הרשות המקומית מאגרות והיטלים במסגרת הפרויקט מכסות לפחות 60% מעלויות הפיתוח בפרויקט.

ב. לאחר שעמדה ההצעה בתנאי הסף עליה לעמוד בקריטריונים הבאים:

1) דירוג סוציו-אקונומי של הרשות המקומית, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

2) מספר יחידות הדיור המתוכננות בפרויקט והיקף ההשקעה הממשלתית ליחידת דיור.

3) רמת צפיפות הדירות בפרויקט, ביחס לרמת הצפיפות המקסימלית המותרת בתמ”א 35.

יתרה מכך, ההחלטה קובעת, כי יש להקצות למשרד הבינוי והשיכון בין השנים 2014-2012 סך של 5 מיליון שקלים לכל שנה לשם תכנון מתארי לתכניות התחדשות עירונית, וכן תוספת של 5 מיליוני שקלים נוספים בשנה לתכנון תכניות מפורטות, והכל במסגרת הוועדה להתחדשות עירונית.

2. החלטת ממשלה מספר 4429 בנושא האצת פעולות השיווק והפיתוח של דירות מגורים – הממשלה קבעה, כי יש לתכנן 200,000 יחידות דיור ולקבוע את היעדים הבאים עבור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון לייזום תכנון במקרקעי ישראל ואישורם במוסדות התכנון. בנוסף, יש להורות למינהל מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון להאיץ את קצב השיווק של יחידות דיור למגורים, כך שישווקו 200,000 יחידות דיור במקרקעי ישראל, כאשר מתוכם 40,000 יחידות דיור לדיור בר השגה.

3. החלטת הממשלה מספר 4430 לעניין הרחבת היצע הדיור בבנייה הקיימת באמצעות שינוי בכללי הארנונה – ולמעשה הטלת חיובי ארנונה גבוהים יותר על דירות רפאים. במסגרת החלטה זו שר הפנים ושר האוצר יתקנו את תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007, ויקבעו סיווג חדש למבנה מגורים שאיננו בשימוש, בתעריף מרבי, שהינו כפל התעריף המרבי של סיווג מבנה מגורים. במקביל יתוקן סעיף 330 לפקודת העיריות , כך שייקבע בו פטור מתשלום ארנונה לנכס, שנהרס או ניזוק ואין יושבים בו וזאת לתקופה מצטברת שלא עולה על שישה חודשים בלבד במהלך תקופת הבעלות. בתום תקופה זו ישלם המחזיק בו כפל שיעור הארנונה המוטל על נכס מסוגו, כל עוד מתקיימים תנאי סעיף הפקודה כאמור.

4. החלטת ממשלה מספר 4431 בדבר הטלת היטל חדש על יזמים וחברות נדל”ן המעכבות בנייה על קרקעות מתוכננות – המדובר באחד מהסעיפים הדרמטיים ביותר בדו”ח טרכטנברג ובמסגרתו יוטלו היטלים על יזמים וחברות נדל”ן בגין עיכוב בנייה על קרקעות מתוכננות. ההיטל שיוטל יהיה בשיעור של עד 10% ממחיר מכירת הדירה. לאור העובדה כי ההיטל יושת ביום מכירת הדירה על רוכשי דירה מקבלן ובייחוד באי כוחם להקפיד ולהסדיר הנושא בחוזה המכר ובכך למנוע תאונות מס במהלך העסקה.

5. החלטת הממשלה מספר 4432 בנושא הגדלת היצע הדיור לבני מיעוטים – כיום, חיים בישראל כ-1.5 מיליון אזרחים שאינם יהודים המהווים 20% מכלל האוכלוסייה. בהתאם להצעת הממשלה, התוכנית חלה על כל היישובים של מגזרי המיעוטים שאינם מקבלים סיוע מהממשלה בתחום הדיור. לצורך כך, ככל הנראה תאשר הממשלה תקציב של כרבע מיליארד שקל לתכנון קרקעות ופיתוח תשתיות באזורים אלה בחמש השנים הבאות.

6. החלטת ממשלה מספר 4433 לעניין הגדלת הסיוע הממשלתי בתחום הדיור ושמירת מלאי פתרונות דיור ציבורי לזכאים – מתן פיתרונות זמינים יותר לדיור בר השגה למשפחות המתקשות להתמודד בכוחות עצמן בשוק הדיור, ובמסגרת זאת הענקת סיוע מוגבר בשכר דירה לזכאי הדיור הציבורי ולקשישים. במסגרת החלטה זו נקבע, כי יש להקצות סך של 160 מיליון שקלים נוספים לבסיס תקציב הסיוע בשכר דירה במשרד הבינוי והשיכון. תוספת זו תוקצה כך שזכאים, השוכרים דירה בפועל, או שמקבלים סיוע מהמדינה לאור נסיבות חברתיות-כלכליות, ייהנו מתוספת סיוע סבירה ומידתית בהיקפה ביחס לאוכלוסיות זכאים אחרות. כמו כן הוחלט, כי לפחות 40 מיליון שקלים מתוך תוספת התקציב יוקצו להגדלת הסיוע לקשישים.

7. החלטת ממשלה מספר 4434 בנושא עדכון תפיסת התכנון הארצית – החלטה זו קובעת, כי יש להנחות את יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה להביא לאישור המועצה הארצית הוראה להכנת תכנית מתאר ארצית אחת אשר תפשט ותאחד תכניות מתאר ארציות רבות (למעט תמ”א 35), ולמעשה תשמש ככלי עיקרי, פשוט ובהיר, לשמירת שטחים לטובת שימושים ציבוריים עתידיים. עוד נקבע בהחלטה, כי יש לקבוע בהקדם, ככל שניתן, כללים המאפשרים קידום מהיר של תכניות למגורים.

8. החלטת ממשלה מספר 4435 בעניין קיום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני – החלטה זו קובעת למעשה כי יש לגבש מדיניות ברורה בתחומי הפיתוח, על בסיס יעדים ארוכי טווח והליכי יישום ברורים, על מנת להבטיח פיתוח מיטבי של המרחב העירוני ומתן מענה לצרכים המשתנים והגדלים של החברה והמשק. לשם כך יוקם צוות בין משרדי אשר יגיש ממצאיו לממשלה בתוך שישה חודשים.

9. החלטת ממשלה מספר 4436 בדבר הגבלת שיווקים לחברות נדל”ן למניעת ריכוזיות בענף המקרקעין – מטרתה של החלטה זו היא למעשה להגביר התחרות ולמנוע ריכוזיות בהחזקת מקרקעין, באמצעות הגבלת היקף הזכייה במכרזים לשיווק מקרקעי ישראל ויחד עם זאת לשמר את הכדאיות הכלכלית של היזמים בענף הבנייה להשתתפות במכרזים שתפרסם הרשות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

עוד בנושא

ירושות וצוואות

משרדינו נמנה ברשימת משרדי עורכי הדין המוצעים על ידי החברה לאיתור והשבת נכסי שואה, מציע את שירותיו ליורשי נספי שואה בהתאם לתקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס”ט-2008 ומסייע

קרא עוד >>
מחיר הבגידה

האישה נתפסה בוגדת עם הבוס וכעת הגבר עשוי לזכות בלמעלה ממחצית מרכושם המשותף >> עורכת הדין טל מירון מעניקה מענה לשאלה מהי השפעתו של מעשה בגידה על מתן זכויות בעת

קרא עוד >>
×

שיחת ווטסאפ

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: